فایل های دسته بندی کتاب - صفحه 1

20 کتاب آموزشی با موضوعات مختلف

یک مجموعه خلاصه نویسی از20 کتاب آموزشیباموضوعات مدیریت،رهبری،اقتصاد،موفقیت و... که به طورخلاصه شامل اصول ودستورالعمل های کاربردی برای پیشرفت درجایگاه ،حرفه وزندگی شماست و شامل راهبردهاوتجاربی از مدیران ورهبران موفق وبنیانگذاران خلاق است که باهزینه ای ناچیز میتوانید آن رابه دست آورید

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل